Urnatemetői Szabályzat

Szentcsalád Plébánia, 6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
2017. január 1-től

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr), valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK Szabályzat) alapján a
kecskeméti Római Katolikus Szentcsalád Plébánia (székhelye: 6000 Kecskemét, Irinyi utca 62., a továbbiakban: Plébánia)
a tulajdonában levő ún. urnatemető használatának rendjéről (működéséről) az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja és teszi közzé.
I. A szabályzat célja
1. A szabályzat célja, hogy a Plébánia tulajdonában levő urnatemetőben, mint egyházi tulajdonú temetkezési emlékhelyen (a továbbiakban: urnatemető) zavartalan legyen a temetkezési tevékenység, ezen emlékhely szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása, az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti jogok érvényesítése.
II. A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Plébániára, mint az urnatemető tulajdonosára, egyben fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra az egyházi és világi személyekre (klerikusok, alkalmazottak, megbízottak), akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás szerinti búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
2. Az urnatemető 10576 hrsz. alatt felvett, a valóságban Kecskemét Irinyi utca 62. alatt található, a Szentcsalád Plébánia kizárólagos tulajdonában álló ingatlan.
III. Általános rendelkezések
1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet.
2. Az urnatemetőben –általában- csak annak a személynek a hamvai helyezhetők el, akit megkereszteltek.
3. Nem megkeresztelt halott hamvainak elhelyezésére csak a Plébánia plébánosának írásos engedélyével kerülhet sor.
IV. Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai
1. Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkozást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását.
2. Az urnatemetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat.
3. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
4. Temetés után élővirág vagy koszorú a fülke mellett, vagy annak közelében tisztasági okokból legfeljebb 5 naptári napig maradhat!
5. A temetési szertartás alkalmával az urnatemetőbe 1 darab koszorú, és a Plébánia vázáiban elhelyezett vágott virágok vihetők le. Ha a szertartásra több koszorút hoznak a hozzátartozók, azokat az urnatemetőben nem tudjuk elhelyezni, ezért azokat a szertartás után a hozzátartozóknak el kell vinni.
6. Amennyiben a koszorún, virágokon elhelyezett búcsúszalagokat, valamint a temetési szertartás alatt elhelyezett vázákat az eltemettető el kívánja vinni, azt a 4. pontban leírtak alapján, a virágok és a koszorú eltávolításáig megteheti.
7. Az urnatemető területén csak az urnafülke díszítésére szolgáló tárgyakat (kiskoszorú, virág, stb.) szabad elhelyezni, de azt is csak abban az esetben, ha a mellette lévő urnafülkét nem takarja. A rendezettség érdekében gondoskodni kell folyamatos cseréjükről vagy időben való eltávolításukról. Szálas virágok csak az urnatemetőben található közös virágvázákban helyezhetők el. A közös vázákat munkatársaink hetente takarítják.
8. Engedély nélkül elhelyezett, az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat (pl. vázák, mécsesek, koszorúk, stb.) a temetőgondnok jogosult eltávolítani.
9. Az urnatemetőben mécsesek gyújtására – tűzveszély, és tűzrendészeti előírások miatt – csak a kihelyezett állványokon, az itt található mécsesek meggyújtásával van lehetőség.
V. A fedlapra vonatkozó szabályok
1. Az urnafülke fedlapjára az eltemettető kérésének megfelelően a Plébánia egységes betűtípussal elkészítteti a feliratot. A fedlapra a Plébániával szerződésben álló kőfaragó készíti el feliratot.
2. A Plébánia csak abban az esetben cseréli ki a fedlapot, ha az anyaghiba miatt megrepedt vagy eltört. Egyéb, applikációk által okozott sérülés miatt megrongálódott tábla cseréje nem a Plébániát terheli.
3. Az urna fedlapjára helyezett virágok, vagy más applikációk ellopásáért a Plébánia felelősséget nem vállal.
VI. Ravatalozás
1. A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása, megkeresztelt elhunyt esetén a kápolnában vagy a nagyteremben történhet.
2. Amennyiben az elhunyt nem volt megkeresztelve, vagy a temetést nem egyházi szertartással végzik, a ravatalozást az urnatemetőben végezzük. Külön plébánosi engedéllyel, polgári szertartás esetén a ravatalozás történhet a nagyteremben is.
3. A ravatalozást minden esetben a Plébánia munkatársai végzik.
4. A ravatalozás alatt csak egyházi, vagy egyházi jellegű komolyzene (pl. Bach, Mozart, Liszt stb.) hangozhat el.
5. ) Az elhunyt felravatalozása általában a temetési szertartás előtt 1/2 órával történik.
VII. Temetési szertartások ideje
1. A temetési szertartások időpontjait a Plébánia irodájában kell egyeztetni minden esetben.
2. Temetést hétköznapokon 9-15 óra közötti időben lehet végezni.
3. Szombati temetésre a plébános külön engedélyével kerülhet sor, a mindenkori temetési költség kétszereséért.
4. Vasárnap semmilyen körülmények között sem vállalunk temetést.
VIII. Az urnatemető temetési helyével, a gazdálkodással kapcsolatos szabályok,
1. Urnák elhelyezésére az altemplomban kialakított urnafülkékben van lehetőség.
2. Az urnafülke megváltásáért megváltási díjat, újraváltásáért újraváltási díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia évenként határozza meg.
3. Az urnafülke megváltási díja a fülke méretétől, az urnafülkének az urnatemetőben fellelhető helyétől és elhelyezkedésétől (pl. melyik sor stb.) függ.
4. Az urnafülke megváltásával kapcsolatos teendőket a Plébánia iroda látja el, az urnatemetővel kapcsolatos ügyek intézésére kijelölt nyitvatartási időben.
5. Az urnatemetőben az urnafülkék feletti rendelkezési jog időtartama 10, vagy25 év.
6. A megváltott, vagy újraváltott urnafülke pontos helyét, valamint a megváltás díját az urnafülke felett rendelkezési jog gyakorlására jogosulttal kötött szerződésben fel kell tüntetni.
7. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására és az urnafülke gondozására terjed ki.
8. Az urnafülke újraváltásában elsőbbséget élvez(nek) a rendelkezési jogot szerzők, haláluk esetén a Megállapodás 5. pontjában megjelölt személy, az eltemettetők, illetve a törvényes öröklési rend szerint soron következő közeli hozzátartozó.
9. A Plébánia az urnafülkék lejártának idejéről külön értesítést nem küld, azt az urnafülke fedlapján, a lejárat évének január hónapjában matricán jelezzük. A rendelkezési jog lejártának időtartama után 6 hónap türelmi idő van.
10. Az újra meg nem váltott urnafülkékben, illetve urnasírboltokban lévő elhunytak hamvait az urnatemető területén helyezzük el, amit a temető nyilvántartásban regisztrálunk.
11. Az urnatemetővel kapcsolatban vezetett nyilvántartások alapján a hivatalos irodai időben (nyitvatartási idő) a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó által felvilágosítás kérhető megváltott urnafülke fellelhetőségi helyéről. A nyilvántartásokba azonban csak az tekinthet be, akit arra a Tv. feljogosít.
IX. Temetőgondnok
1. Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia által foglalkoztatott temetőgondnok látja el.
2. A temetőgondnok feladatai, kötelezettségei a következők:
– ellenőrzi az urnatemető tisztán tartását, gondoskodik az urnatemető rendjének betartásáról és betartatásáról,
– szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
– az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése;
– a temetési szertartást a szükséges kellékekkel ellátja,
– elvégzi a szükséges sekrestyési feladatokat;
– a ravatalozás;
– az urna elhelyezése, és azt követően az urnafülke lezárása;
X. Urnafülke felnyitása
Az urnafülke felnyitását (fedlap levétele) csak a Plébánia végezheti. Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni, – kivételt képez ez alól, ha ez a temetési szertartás előkészítésével kapcsolatosan történik – ez minden esetben a temetőgondnok személyes jelenlétében történhet.

XI. Az urnatemető látogatásának szabályai
1. Az urnatemető a kifüggesztett nyitvatartási időben látogatható.
2. Halottak napján, Mindenszentek ünnepén az urnatemető meghosszabbított nyitvatartási időben látogatható.
XII. Kegyeleti szolgáltatások feltételei
1. A Plébánia ravatalozást is végez, ezért díjat kell fizetni. A díjakat a Plébánia állapítja meg.
2. A Plébánia urnatemetőjében temetési szertartást végezhet a Plébánia papja, diakónusa, máshonnét felkért katolikus pap, vagy diakónus, az eltemettető által felkért protestáns (pl. evangélikus, református) egyházi személy.
3. Mivel a Szentcsalád Plébánia urnatemetője egyházi fenntartású, a keresztény szellemiségtől idegen szertartás (pl. társadalmi búcsúztatás) csak a plébános hozzájárulásával végezhető.
XIII. Temetési szertartáson kívüli liturgikus események rendje az urnatemetőben
1. Az urnatemetőben Mindenszentek ünnepén, és Halottak napján megemlékező szertartást végzünk.
2. Halottak napján szentmisében emlékezünk meg az urnatemetőben eltemetett minden megholtról.
XIV. Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozása
1. Egyházi személyek nyugvóhelyének gondozását a Plébánia végzi, vagy a Plébánia által engedélyezett hozzátartozó végezheti.

XV. Záró rendelkezések
1. Ez a szabályzat 2017. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Plébánia által korábban kiadott temetőszabályzatok hatályukat veszítik.
2. A szabályzatot a Plébánia képviselőtestülete 2016. november 22. napján megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta.
3. A szabályzatot az urnatemetőben ki kell függeszteni.
4. A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel meg kell ismertetni.
5. Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben aTv., a vhr., és más világi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 11. pontja), valamint az MKPK Szabályzat és más egyházi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 19. pontja) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Dátum: 2016. november 22.
A Szentcsalád Plébánia képviseletében:
Hatházi Róbert
plébános